Welcome to visit (Company Name) website


  Terma dan Peraturan Umum

  • Dengan mendaftarkan untuk menggunakan perkhidmatan yang dilindungi oleh gdfun333 (selepas ini masing-masing secara berasingan dan secara kolektif dirujuk sebagai "gdfun333", "www.gdfun333.com" atau "Situs"), anda perlu mengesahkan bahawa anda berusia 18 tahun atau lebih tua, dan anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah membaca, memahami sepenuhnya dan bersetuju untuk terikat dan mematuhi Terma dan Syarat ini. Jika anda tidak mahu menerima terma dan syarat, anda tidak akan dapat mengakses perisian dan perkhidmatan permainan yang ditawarkan bersamaan dengannya. Maklumat produk, pendaftaran, penggunaan mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan dan semua kelompok yang diterima oleh gdfun333 adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat ini.
  • Maklumat produk, pendaftaran di tapak, penggunaan mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan dan semua kelompok yang diterima oleh gdfun333 adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat ini.
  • Gdfun333 berhak untuk meminda "Terma dan Syarat" ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pindaan sedemikian hendaklah disiarkan di bahagian "Terma dan Syarat" di laman web www.gdfun333.com. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji semula "Terma dan Syarat" secara tetap. Penggunaan berterusan Tapak selepas perubahan atau kemas kini telah dibuat kepada "Terma dan Syarat" akan membentuk penerimaan anda terhadap perubahan atau kemas kini tersebut.
  • "Terma dan Syarat" ini mewakili perjanjian lengkap, muktamad dan eksklusif antara anda dan gdfun333 dan menggantikan dan menggabungkan semua perjanjian, perwakilan dan pemahaman yang ada di antara anda dan gdfun333. Anda mengesahkan bahawa, dalam bersetuju menerima Terma dan Syarat ini.
  • Sekiranya terdapat percanggahan antara peruntukan Perjanjian ini dan mana-mana peruntukan di laman web ini, peruntukan Perjanjian ini akan diguna pakai.
  • Kami berhak mengikut budi bicara kami sendiri untuk meminta anda memberikan kami dengan bukti identiti dan umur anda sebagai prasyarat sebelum kami membenarkan anda untuk mengambil bahagian dalam aktiviti permainan gdfun333.

  Syarat penggunaan akaun

  • Jika terdapat sebarang pertikaian mengenai akaun Pemain, gdfun333 mempunyai hak untuk menggantung akaun Pemain sehingga resolusi dicapai. Sebarang pertikaian mesti dibuat secara bertulis yang menyatakan tarikh, masa dan butiran pertikaian dan dihantar melalui e-mel kepada [email protected] gdfun333 mengambil pertikaian ahli dengan sangat serius dan berusaha untuk mengambil semua langkah yang munasabah untuk menyiasat dan menyelesaikan semua pertikaian.
  • www.gdfun333.com berhak untuk menggantung, membatalkan akaun anda atas apa jua sebab pada bila-bila masa tanpa memberi notis kepada anda. Apa-apa baki dalam akaun anda pada masa pembatalan tersebut akan dikembalikan kepada anda menggunakan kaedah pembayaran seperti yang ditentukan oleh gdfun333. Walau bagaimanapun, gdfun333 berhak, atas budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan sebarang kemenangan dan kehilangan sebarang baki dalam akaun gdfun333 anda dan sebarang kemenangan atau kelayakan lain yang mungkin mempunyai akaun gdfun333 dan penggunaan gdfun333 atau / dan Bermain.
  • Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan nombor akaun dan kata laluan anda selamat. Anda tidak boleh membenarkan mana-mana orang lain atau pihak ketiga termasuk, tanpa batasan, apa-apa kecil, untuk menggunakan atau menggunakan semula laman web anda. Laman Web Gdfun333, menerima apa-apa hadiah, atau Main di gdfun333. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang pembelian dan / atau kerugian yang ditanggung oleh diri anda atau pihak ketiga pada akaun gdfun333 anda.

  Terma & Syarat Promosi Umum

  • Semua tawaran adalah terhad kepada satu akaun percuma terbuka bagi setiap individu, keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP.
  • Mana-mana pertaruhan yang diletakkan di dua pihak bertentangan, pertaruhan dan pertaruhan yang tidak sah tidak akan diambil ke dalam pengiraan rebat kasino atau menghitung ke atas sebarang keperluan rollover.
  • Kami berhak untuk mengubah, meminda atau menamatkan Promosi ini, atau mana-mana aspek, pada bila-bila masa dan tanpa notis terlebih dahulu.
  • Setiap ahli mempunyai akaun yang sama dengan gdfun333, Jika kami mendapati ahli mencipta lebih dari satu akaun, (Sebelum membuat berbilang akaun, ahli harus menghubungi salah seorang wakil sembang langsung kami dan meminta membuat beberapa akaun). Jika tidak, gdfun333 akan merawat akaun-akaun ini sebagai akaun pertaruhan arbitrase. Dan gdfun333 mempunyai hak untuk menamatkan akaun, dan kredit akan dibekukan secara kekal.
  • Pada budi bicara gdfun333, anda mungkin diminta oleh gdfun333 untuk memberikan maklumat pengenalan. Ia adalah wajib untuk anda memberikan maklumat yang diminta. Jika anda tidak memberikan maklumat yang diminta, anda bersetuju untuk menyerahkan sebarang baki yang tersisa dalam akaun gdfun333 anda.
  • Dengan menyertai Promosi, anda perlu mengesahkan bahawa nama dan alamat yang didaftarkan dalam akaun anda adalah betul dan terkini. Gagal memberikan maklumat ini boleh menyebabkan kehilangan kelayakan daripada Promosi.

  Taruhan

  • Penerimaan dan Pengesahan Pertarungan:
   1. Taruhan
    Pemain mesti membuat taruhan dari dana yang ada dalam akaun Pemain mereka. Semua pertaruhan tidak sah jika pada ulasan Player tidak pernah berjaya mendepositkan dana atau Pindahan Dana ke dalam akaun Pemain mereka masing-masing. Selepas deposit, jumlah taruhan anda mestilah lebih daripada 100% atau setaraf jumlah deposit anda, atau kami tidak akan memohon untuk pengeluaran, sila buat jumlah deposit atas permintaan.
   2. Taruhan Yang Dikonformasi
    www.gdfun333.com tidak dapat membatalkan pertandingan setelah disahkan oleh gdfun333 dalam akaun anda, kecuali taruhan dinyatakan tidak sah atau disebabkan keputusan & penyelesaian yang salah untuk pandangan yang digariskan dalam Terma & Syarat ini.
   3. Rekod Taruhan yang Tepat
    Walaupun segala usaha untuk memastikan ketepatan jumlahnya, kami tidak menerima tanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau ketinggalan berkenaan dengan maklumat yang diberikan di Laman Web.
   4. Potongan Taruhan / Taruhan tidak diselesaikan
    Stakes akan ditolak dari akaun anda untuk meletakkan Bet anda, tidak kira apabila keputusan ditentukan. Gdfun333 tidak boleh membayar balik Bets yang diletakkan pada permainan di mana Bets telah dibeli untuk cabutan masa depan yang belum diselesaikan. Pertaruhan sedemikian akan diselesaikan setelah selesai permainan dan kemenangan seperti itu, jika berkenaan, dikreditkan kepada akaun Pemain pada masa itu.
   5. Keputusan pengundian adalah final
    Anda bersetuju bahawa gdfun333 dan rekodnya akan menjadi pihak berkuasa terakhir dalam menentukan syarat mana-mana keputusan yang anda letakkan dan keadaan di mana ia dibuat.
   6. Pemain Tanggungjawab Tunggal untuk Kemenangan
    Apa-apa cukai dan yuran yang berkaitan dengan apa-apa kemenangan yang diberikan kepada anda atau apa-apa bayaran lain kepada anda adalah tanggungjawab anda. Gdfun333 boleh melaporkan dan menahan sebarang jumlah daripada kemenangan anda untuk mematuhi mana-mana undang-undang yang berkenaan. Kemenangan tidak boleh dipindahkan, diganti atau ditebus untuk sebarang kemenangan lain.
  • Kepentingan Taruhan
   1. Kepentingan minimum
    Kepentingan minimum, bergantung kepada Permainan tertentu, akan dikenakan.
   2. Server Betulkan Keputusan Bet
    Sekiranya ia adalah penemuan permainan yang telah dimainkan dalam pangkalan data yang dikendalikan oleh www.gdfun333.com, nombor dalam pangkalan data akan dianggap sah.
   3. Permainan Automatik Bermain / Manipulasi Perisian / Memecah / Menipu
    Bermain permainan secara automatik oleh perisian atau sebarang manipulasi permainan atau akaun anda sendiri adalah dilarang dengan ketat dan boleh menyebabkan penamatan keahlian anda, pemansuhan semua akaun bersekutu, pembatalan dan / atau rampasan mana-mana hadiah dan deposit tertunggak dan pendakwaan sivil / jenayah. Di samping itu, anda bersetuju bahawa Syarikat mempunyai budi bicara yang lengkap dan tidak terbatas untuk menamatkan akaun anda untuk apa jua dan, tanpa mengehadkan keluasan yang disebut terdahulu, jika ia berpendapat bahawa penyertaan anda dalam Laman Web, atau sebarang permainan yang ditawarkan di dalamnya, merosakkan prinsip di mana ia mengendalikan laman web. Anda dengan ini mengetepikan apa-apa dan semua tuntutan terhadap syarikat itu bagi apa-apa penamatan sedemikian. Anda mengakui bahawa kebebasan penuh dari kesilapan atau ketidaklengkapan adalah mustahil untuk dicapai sehubungan dengan perisian komputer. Seharusnya anda sedar bahawa perisian tersebut mengandungi kesilapan atau ketidaklengkapan dan yang anda harus mengelakkan daripada mengambil apa-apa keuntungan daripadanya. Selain itu, dengan segera setelah mengetahui kesilapan atau ketidaklengkapan itu, anda hendaklah memberitahu gdfun333 secara bertulis. Sekiranya anda gagal memenuhi akujanji anda di bawah fasal ini, gdfun333 berhak mendapat pampasan penuh untuk semua kos, termasuk kos untuk membetulkan perisian yang mungkin timbul daripada peninggalan atau tindakan anda dalam memanfaatkan kesilapan atau ketidaksempurnaan tersebut. Anda bersetuju bahawa syarikat tidak bertanggungjawab untuk apa-apa kerosakan, kerugian, atau kecederaan yang disebabkan oleh gangguan, atau akses atau penggunaan lain yang tidak dibenarkan ke Laman Web atau akaun anda. Apa-apa percubaan untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke sistem laman web atau mana-mana akaun, mengganggu prosedur atau prestasi laman web atau permainan, atau dengan sengaja merosakkan atau melemahkan Laman Web atau Permainan adalah tertakluk kepada pendakwaan sivil dan / atau jenayah dan akan mengakibatkan penamatan segera akaun anda dan pelucuthakan mana-mana dan semua hadiah yang anda mungkin sebaliknya berhak.
   4. Events Diluar Kawalan www.gdfun333.com
    Di mana sahaja mungkin, gdfun333 berusaha untuk memastikan perlindungan penuh dari semua Pemain dan Bets mereka. Walau bagaimanapun, terdapat peristiwa tertentu yang berada di luar kawalan gdfun333. Sekiranya anda menjadi terputus dari Laman Web (untuk sebab apa pun), gdfun333 tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk apa-apa kerugian yang mungkin timbul di sana dari. Sekiranya Pemain diputuskan sambungan selepas meletakkan taruhan dan sebelum permainan dimainkan, keputusan permainan itu akan tetap dipaparkan pada akaun Pemain dan apa-apa kemenangan atau kerugian yang direkodkan dengan sewajarnya.
   5. Penerimaan Keputusan Taruhan
    Dengan meletakkan taruhan selanjutnya dengan gdfun333, Pemain menerima keputusan mana-mana Bet sebelumnya. Oleh itu, keputusan taruhan sebelum ini dianggap tidak lagi dipertikaikan dan tiada bayaran balik atau pelarasan lain akan diberikan.
   6. Perisian Malfungsi
    gdfun333 berhak untuk menahan kemenangan dan tidak sah jika pemain memanipulasi permainan secara fraud atau perisian itu sendiri tidak berfungsi.

  Kemenangan

  • Sebelum melepaskan atau meluluskan apa-apa pengeluaran, gdfun333 berhak untuk meminta daripada pelanggan untuk memberikan maklumat seperti bukti Pengenalan Peribadi, depan dan belakang kad kredit / kad debit, Pasport, Lesen Memandu atau penyata bank terkini atau lain-lain dokumentasi yang sesuai sebagai gdfun333, mengikut budi bicara mutlaknya, dianggap perlu. Jika anda gagal untuk mematuhi sebarang permintaan keselamatan, gdfun333 berhak untuk membatalkan sebarang kemenangan dalam akaun anda.
  • Memenangi Kemenangan--Kemenangan akan ditambah ke Akaun masing-masing, sesuai, secara automatik. Ini adalah dana yang telah anda pindahkan (didebitkan) dari Akaun masing-masing. Sekiranya pemeriksaan manual terdapat bukti penipuan atau penyelewengan, www.gdfun333.com berhak membatalkan kemenangan tertentu dan meminda pelbagai akaun anda dengan sewajarnya.

  Had Menang

  • Berikut adalah maksimum kemenangan , dalam U.S. Dollar atau jumlah yang sama dalam mata wang lain, yang boleh dimenangi dalam talian sehari oleh seorang individu:
   1. 100,000 untuk Casino dan permainan lain
   2. 100,000 untuk permainan tetap
    1. Kemenangan ini adalah eksklusif untuk kepentingan dan ini harus dipertimbangkan ketika membuat pertaruhan anda. Di mana pilihan yang diambil dari pelbagai kategori digabungkan dalam pelbagai atau pertaruhan terkumpul maksimum had kemenangan maksimum akan dikenakan.
    2. pengurusan gdfun333 berhak untuk mengurangkan atau menukar had kemenangan tanpa notis terlebih dahulu.
    3. Gdfun333 berhak untuk membatalkan sebarang kemenangan yang tidak disengajakan secara tidak sengaja oleh sistem kami yang melebihi had ini.

  Wang Bonus

  • Wang bonus adalah wang maya yang diberikan kepada pelanggan kasino / KENO untuk tujuan promosi. Pelanggan tidak dapat menarik balik wang tersebut selepas mereka diberikannya. Bergantung kepada jenis bonus, peraturan pemprosesan wang bonus yang berbeza mungkin dikenakan.
  • Wang bonus boleh ditukar kepada wang sebenar dan kemudian dikeluarkan selepas pelanggan memenuhi keperluan promosi tertentu.

  Peruntukan Perkhidmatan Lain

  • Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya dan bersetuju untuk membayar semua yuran yang dikenakan, serta melaporkan dan membayar semua cukai yang dikenakan seperti yang diperlukan oleh undang-undang mentadbir yang terpakai semasa menggunakan mana-mana perkhidmatan gdfun333.

  Pelbagai

  • Sekiranya Terma dan Syarat ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggeris, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

  Penafian

  • Anda hendaklah memegang gdfun333, pekerjanya, pegawai, pengarah, pemegang saham, lesen, pengedar, pemborong, ibu bapa, sekutu, anak syarikat, pengiklanan, promosi atau agensi lain apa-apa dan semua tuntutan, kerugian, kos, ganti rugi, liabiliti dan perbelanjaan apa pun (termasuk yuran guaman) yang mungkin timbul atau ditegaskan oleh mana-mana pihak ketiga.
  • Kami tidak akan bertanggungjawab kepada sebarang kandungan atau bahan yang dimuat naik atau dihantar melalui Play dan anda mengesahkan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda apa-apa penggantungan atau penangguhan Play.
  • Gdfun333 berjanji untuk menawarkan penyelesaian dan pembalasan yang adil dan tepat pada masanya dan memberi ganti rugi tanpa kos atau beban yang tidak wajar, memegang rekod taruhan dan urus niaga terperinci bagi semua urusan kewangannya. Rekod-rekod ini diarkibkan untuk tempoh 5 tahun (dari tarikh transaksi) dan boleh diakses oleh pihak berkuasa penyelesaian pertikaian atas permintaan.
  • Ahli harus memberikan nama pengguna, nombor telefon bimbit dan nombor akaun apabila meminta pengeluaran.
  • Maklumat pengguna perlu dipadankan dengan maklumat yang diberikan semasa pendaftaran. Prosedur pengesahan akan dilakukan sebelum sebarang pengeluaran. Gagal mematuhi, baki akan dirampas.